Tư vấn lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Sông Công II (giai đoạn 2)(25/10/2022)

Tên đồ án: Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Sông Công II (giai đoạn 2)

Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Đăng Khoa

Năm thực hiện: 2021-2022

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật hạ tầng và khảo sát, kiểm định xây dựng

Chủ đầu tư: Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tonghop-CT-SonngCong2

Đồ án quy hoạch – Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Sông Công II (giai đoạn 2)

Thông tin đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Sông Công II giai đoạn 2
Địa điểm: xã Tân Quang, xã Bá Xuyên, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
Đồng Chủ nhiệm đồ án: Nguyễn Đăng Khoa
Tổng mức đầu tư: 3.700.000.000.000 đồng
Giá trị các gói thầu đơn vị thực hiện:
Giá trị gói thầu tư vấn lập quy hoạch: 1.547.000.000 đồng
Giá trị gói thầu tư vấn khảo sát địa hình: 495.000.000 đồng
Giá trị gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: 495.000.000 đồng
Đồ án quy hoạch do UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt
Dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

 

 

 

bình luận