TRUNG TÂM KỸ THUẬT HẠ TẦNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

Tầng 4, số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (04) 37674881 (122)

Giám đốc: ThS. KS Nguyễn Đăng Khoa

image004

Phó Giám đốc: Ks. Tạ Thị Vân

I. Nhiệm vụ và quyền hạn :

1. Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hạ tầng và môi trường.

2. Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực hạ tầng và môi trường, bao gồm: Nghiên cứu chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị Việt Nam; Nghiên cứu chiến lược phát triển các vùng có tính chất chuyên ngành hoặc đặc thù, các trục hành lang kinh tế – đô thị, các khu kinh tế đô thị cửa khẩu quốc gia, quốc tế; nghiên cứu và tổ chức thực hiện các công tác về môi trường đô thị, đánh giá tác động môi trường; biến đổi khí hậu; ứng phó thiên tai.

3. Nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực hạ tầng và môi trường, bao gồm:

a) Nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị khác trong Viện xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn và tổ chức thực hiện các công tác về kỹ thuật hạ tầng: Công nghệ cấp thoát nước, công nghệ xử lý chất thải; hệ thống cấp điện và chiếu sáng đô thị; công nghệ xử lý trong nghĩa trang; hệ thống trang thiết bị kỹ thuật trong công trình (cấp điện, thang máy, thông gió và điều hòa không khí, cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy);

b) Đề xuất nghiên cứu, chủ trì thực hiện và tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị;

c) Thực hiện công tác nghiên cứu ứng dụng, tổ chức mạng lưới, không gian về hạ tầng kỹ thuật cho các khu trung tâm, ô phố, các tuyến phố chính, các trục không gian chính, quảng trường lớn, không gian cây xanh, mặt nước và các điểm nhấn trong đô thị; quy hoạch định hướng về hạ tầng kỹ thuật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước, quản lý ngành trong lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị; nghiên cứu xây dựng các hướng dẫn, quy định về quản lý phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; nghiên cứu môi trường phát triển bền vững trong các hoạt động xây dựng.

5. Thực hiện công tác tư vấn và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật, bao gồm:image006

a) Khảo sát chuyên ngành, kiểm định, giám định, định giá, đánh giá chất lượng, thực hiện phân tích và thí nghiệm trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và môi trường;

b) Tư vấn đầu tư, lập dự án và thiết kế xây dựng, thẩm tra, thẩm định, quản lý dự án, giám sát, tư vấn đấu thầu, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng, lập báo cáo đánh giá tác động trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và môi trường;

c) Khảo sát xây dựng; tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế cải tạo sửa chữa, xây dựng mới công trình; tư vấn quản lý dự án, giám sát, tư vấn đấu thầu, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; Tư vấn thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán các công trình xây dựng;

d) Lập quy hoạch định hướng, quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết lĩnh vực chuyên ngành xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

6. Tổ chức xây dựng thực nghiệm; tư vấn, tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới trong thiết kế, thi công xây dựng lĩnh vực hạ tầng và môi trường.

7. Tổ chức sản xuất và thực hiện xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, vật liệu, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ trong lĩnh vực hạ tầng và môi trường.

8. Thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo; thi công trong lĩnh vực hạ tầng, môi trường và các công trình xây dựng.

9. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia để đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác nghiên cứu, tư vấn, thiết kế kiến trúc và phục vụ cho việc cấp chứng chỉ hành nghề, chất lượng tiêu chuẩn chuyên ngành trong lĩnh vực hạ tầng và môi trường; bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến thông tin về khoa học công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, thiết kế điển hình, trong lĩnh vực hạ tầng và môi trường.

10. Thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

11. Được ký các hợp đồng kinh tế về tư vấn, dịch vụ có giá trị dưới 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng); hợp đồng kinh tế về thi công các công trình có giá trị dưới 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng). Đối với các hợp đồng kinh tế về tư vấn, thi công có giá trị lớn hơn thì phải được uỷ quyền của Viện trưởng;

12. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc Quốc gia.

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc Quốc gia.

14. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định của Viện Kiến trúc quốc gia.

15. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện Kiến trúc Quốc gia.

16. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 

II.Cơ cấu tổ chức :

1. Các đơn vị trực thuộc:

1.1. Phòng tổng hợp

1.2. Phòng nghiên cứu, quản lý khoa học kỹ thuật

1.3. Xưởng tư vấn và dịch vụ 1.

1.4. Xưởng tư vấn và dịch vụ 2.

1.5. Xưởng tư vấn và dịch vụ 3.

Phòng chức năng và các xưởng chuyên ngành trực thuộc Trung tâm có một số cấp trưởng, một số cấp phó và các viên chức, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ;

Việc thành lập, tổ chức, giải thể phòng chức năng và các xưởng chuyên ngành trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm đề xuất để trình Viện trưởng xem xét và quyết định.

2. Lãnh đạo Trung tâm:

2.1. Trung tâm Kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị có Giám đốc, các Phó Giám đốc do Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật;

2.2. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm lập kế hoạch công tác, xác định nhu cầu biên chế của Trung tâm cho từng giai đoạn; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Viện trưởng phê duyệt; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong Trung tâm và báo cáo Viện trưởng;

2.3. Trưởng, Phó phòng chức năng và các xưởng chuyên ngành trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm đề xuất để trình Viện trưởng xem xét và quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng, pháp luật và phân cấp của Viện;

2.4. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN:

1. Một số công trình tiêu biểu

+ Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam. Tổng mức đầu tư của dự án: 500 tỷ đồng

+ Sở chỉ huy Binh chủng công binh 445 Đội Cấn – Hà Nội. Tổng mức đầu tư của dự án: 120 tỷ đồng

+ Nhà ở công vụ cơ quan Bộ Tư lệnh Công binh. Tổng mức đầu tư của dự án: 100 tỷ đồng

+ Dự án: Đầu tư xây dựng chung cư thương mại khu đất hỗn hợp HH-1 thuộc khu số 1. Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang.Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư 379. Tổng mức đầu tư của dự án: 450 tỷ đồng

+ Biểu tượng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Ngoài ra Trung tâm còn thực hiện nhiều dự án mang ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn như: Dự án nâng cấp Dự án tu bổ và nâng cấp hệ thống HT KTCS Khu di tích Chủ tịch HCM tại Phủ Chủ Tịch…

2. Các đối tác thường xuyên của Trung tâm

Trong hoạt động, trung tâm luôn đề cao chất lượng công việc, tiến độ nên đã tạo được uy tín đối với các Chủ đầu tư. Các chủ đầu tư truyền thống của trung tâm bao gồm:

+ Bộ Xây dựng: Viện Kiến trúc Quốc gia

+ Bộ Quốc Phòng: Cục Quân Huấn – Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị, Học viện Hậu Cần, Bộ Tư lệnh Công Binh, Bộ tư lệnh Tăng Thiết Giáp, Cục tác chiến điện tử – BTTM, Lữ đoàn 229, Binh đoàn 15,..

+ Bộ Công An: Bộ Tư Lệnh Cảnh vệ, Công An thành phố Hà Nội

+ Khu di tích Chủ tịch Hồ chí minh tại Phủ Chủ tịch

+ UBND huyện Gia Lâm

+ Cảng vụ Hàng Không miền Bắc

+ Công ty Cổ phần Dược Phẩm Nam Hà

+ Công ty cổ phần đầu tư 379

Một số hình ảnh công trình:

Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở nghiên cứu khoa học Viện Kiến trúc Quốc gia (Phương án 1)

Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở nghiên cứu khoa học Viện Kiến trúc Quốc gia (Phương án 1)

Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở nghiên cứu khoa học Viện Kiến trúc Quốc gia (Phương án 2)

Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở nghiên cứu khoa học Viện Kiến trúc Quốc gia (Phương án 2)

phoicanh

Phương án kiến trúc nhà ở xã hội tỉnh Bắc Giang

Công trình: Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam  Tổng mức đầu tư của dự án: 500 tỷ đồng Thời gian thực hiện: 2015

Công trình: Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam
Tổng mức đầu tư của dự án: 500 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2015

image004

image006

Sở chỉ huy Binh chủng công binh 445 Đội Cấn – Hà Nội

Sở chỉ huy Binh chủng công binh 445 Đội Cấn – Hà Nội

Biểu tượng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (phối cảnh thiết kế)

Biểu tượng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (phối cảnh thiết kế)

Biểu tượng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (ảnh thi công thực tế)

Biểu tượng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (ảnh thi công thực tế)

Công trình: Nhà ở công vụ cơ quan Bộ Tư lệnh Công binh Tổng mức đầu tư của dự án: 100 tỷ đồng Thời gian thực hiện: 2015

Công trình: Nhà ở công vụ cơ quan Bộ Tư lệnh Công binh
Tổng mức đầu tư của dự án: 100 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2015

Dự án: Đầu tư xây dựng chung cư thương mại khu đất hỗn hợp HH-1 thuộc khu số 1. Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư 379 Tổng mức đầu tư của dự án: 450 tỷ đồng

Dự án: Đầu tư xây dựng chung cư thương mại khu đất hỗn hợp HH-1 thuộc khu số 1. Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư 379
Tổng mức đầu tư của dự án: 450 tỷ đồng

Trường THCS Đặng Xá  – Gia Lâm – Hà Nội

Trường THCS Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội