TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM

Tầng 3, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3762 0132   Email: tcktvn@gmail.com

Website: http://kientrucvietnam.org.vn

 

 

Tổng Biên tập

Tổng Biên tập: ThS. Nhà báo Phạm Thị Thanh Huyền

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

1. Xuất bản ấn phẩm Tạp chí Kiến trúc Việt Nam nhằm tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng; Phối hợp tổ chức diễn đàn trao đổi, phổ biến những ứng dụng khoa học, kỹ thuật mới trong sáng tác kiến trúc.

2. Tổ chức, vận hành hoạt động trang thông tin điện tử của Tạp chí Kiến trúc Việt Nam.

3. Cung cấp thường xuyên và định kỳ hàng tháng thông tin trên Website của Viện về các dự án, đồ án, công trình, những xu hướng sáng tác mới trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng trong nước và quốc tế.

4. Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các đề tài mang tính nghiên cứu tổng kết, đánh giá các hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng của ngành Xây dựng…

5. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Viện, các kênh truyền hình tổ chức diễn đàn, sự kiện phục vụ công tác quản lý ngành và sự phát triển bền vững về quy hoạch và kiến trúc Việt Nam.

6. Đầu mối về công tác thông tin, truyền thông của Viện; chủ động tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp, biên soạn, phát hành các ấn phẩm, bản tin, tuyển tập nghiên cứu khoa học của Viện và của ngành về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng.

7. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc phạm vi quản lý của Tạp chí theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.

8. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Tạp chí theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc quốc gia.

9. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của đơn vị theo quy định của Viện Kiến trúc quốc gia.

10. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện Kiến trúc quốc gia.

11. Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

TBT CACTHOIKY-1

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC 

Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng – Kiến trúc Xem tại đây