pho-02

ThS. KTS Vũ Đình Thành

Phó Chủ tịch

x1cp Thang1

TS. KTS Nguyễn Tất Thắng

Phó Chủ tịch

 

 Chức năng của Hội đồng

Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Viện Kiến trúc Quốc gia (dưới đây gọi tắt là Hội đồng) là tổ chức do Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia quyết định thành lập, Hội đồng có chức năng tham vấn cho Viện trưởng về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động khoa học, kỹ thuật, tư vấn ứng dụng, đào tạo và hợp tác quốc tế của Viện và những lĩnh vực khác khi Viện trưởng yêu cầu.

 Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng

  1. Nhiệm vụ của Hội đồng:

1.1.         Định hướng phát triển, xây dựng chiến lược, kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn về các chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Viện trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng … (bao gồm cả chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với nước ngoài);

1.2.         Định hướng nghiên cứu, xác định các nhiệm vụ khoa học có tính chiến lược và biện pháp tổ chức thực hiện; Nghiên cứu, đề xuất các chương trình, đề tài/dự án/đề án công tác của Viện;

1.3.          Định hướng, kiểm soát các hoạt động khoa học, kỹ thuật, tư vấn ứng dụng, đào tạo, hợp tác quốc tế của Viện;

1.4.         Đề xuất các cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện và khuyến khích các hoạt động khoa học, kỹ thuật của Viện;

1.5.         Tham gia thẩm định, đánh giá chất lượng các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và đào tạo; đánh giá tổng kết công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, tư vấn ứng dụng và đào tạo; xây dựng, góp ý, định hướng nội dung các giáo trình, chương trình giảng dạy đào tạo thuộc Viện;

1.6.         Thực hiện các hoạt động nghiên cứu và dịch vụ khoa học khác theo yêu cầu của Viện trưởng.

  1. Quyền hạn của Hội đồng:

2.1.         Tham dự các cuộc họp để xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển KHCN của Viện; Cập nhật mọi hoạt động, thông tin khoa học, hoạt động tư vấn, đào tạo của Viện;

2.2.         Có quyền yêu cầu được cung cấp thông tin, tài liệu, nội dung công việc đang triển khai tại các đơn vị cần có ý kiến thông qua của Hội đồng và được đến các đơn vị trực thuộc Viện để giải quyết các công việc có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 của quy chế này;

2.3.         Có quyền kiến nghị Viện trưởng và Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện khen thưởng, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ của Viện.