Ngân sách năm 2016 Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2016
Ngân sách năm 2017 Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
Ngân sách năm 2018 Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018
Ngân sách năm 2019 Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
Ngân sách năm 2020 Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020
Ngân sách năm 2021 Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
 Ngân sách năm 2022  Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022
Ngân sách năm 2023 Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023