Họ và tên: Mai Thị Liên Hương
Năm sinh: 1968
Quê quán:
Điện thoại cơ quan:

(Đang trong quá trình cập nhật,…)

I. Quá trình đào tạo:

1. Đại học

– Hệ đào tạo:

– Nơi đào tạo:

– Ngành học:

– Nước đào tạo:

– Năm tốt nghiệp:

2. Sau đại học

– Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:

– Nơi đào tạo:

– Tiến sĩ:

– Phó giáo sư:

II. Quá trình công tác:

– Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng

– Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng

– Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia – Bộ Xây dựng

III. Quá trình NCKH:

1. Các bài viết nghiên cứu khoa học, lý luận phê bình:

2. Công tác tư vấn thiết kế

IV. Các thành tích và giải thưởng:

V. Một số công trình đã chủ trì, tham gia thiết kế: