THƯ VIỆN SÁCH – DỀ TÀI, DỰ ÁN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tưởng Chính phủ về việc lấy ngày 21/4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam;
– Căn cứ Công văn số 261/KH-BTTTT ngày 22/01/2020 của Bộ thông tin và truyền thông về kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt nam lần thứ 7 trên toàn quốc;
– Căn cứ Công văn số 1628/BXD-TCCB ngày 08/03/2020 của Bộ Xây dựng về việc tổ chức hoạt động Ngày sách Việt Nam;
– Căn cứ  Văn bản số 03/QLKHKT&DL ngày 20/04/2020 của Phòng Quản lý Khoa học kỹ thuật và dữ liệu về danh sách đề tài, dự án và danh mục đầu sách.

 

DANH SÁCH CÁC Đ TÀI, D ÁN ĐÃ NGHIM THU CP B

1- Tên đề tài, dự án SNKT:

Điều tra khảo sát, đánh giá, thực trạng chung cư về kiến trúc và công năng sử dụng ⇓
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lý Văn Vinh
Đơn vị công tác: Phòng Nghiên cứu lý luận phê bình và lịch sử kiến trúc

2- Tên đề tài, dự án SNKT:

Tên đề tài, dự án SNKT: Điều tra khảo sát, đánh giá, thực trạng mô hình công sở hành chính tập trung. Đề xuất mô hình phù hợp các vùng miền ⇓
Chủ nhiệm đề tài: ThS. KTS Vũ Đình Thành
Đơn vị công tác: Viện Kiến trúc Quốc gia (VIAr)

3- Tên đề tài, dự án SNKT:

Điều tra, khảo sát, đánh giá giá trị kiến trúc loại hình nhà thờ công giáo Bắc Bộ Việt Nam ⇓
Chủ nhiệm đề tài: ThS. KTS Đỗ Thu Vân
Đơn vị công tác: Phòng Nghiên cứu lý luận phê bình và lịch sử kiến trúc

4- Tên đề tài, dự án SNKT:

Nghiên cứ định hướng phát triển kiến trúc cùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng ⇓
Chủ nhiệm đề tài: ThS. KTS Vũ Đình Thành
Đơn vị công tác: Viện Kiến trúc Quốc gia (VIAr)

5- Tên đề tài, dự án SNKT:

Trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc ⇓
Chủ nhiệm đề tài: ThS.KTS Đặng Tiên Phong; ThS.KTS Nguyễn Quốc Hoàng;
Đơn vị công tác: Viện Kiến trúc Quốc gia – Viện NCTC và ĐHH Xây dựng

6- Tên đề tài, dự án SNKT:

Nghiên cứu giải pháp thiết kế, xây dựng hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho nhà ở và CCCC đô thị trước nguy cơ sạt lở ⇓
Chủ nhiệm đề tài: ThS.KTS Nguyễn Minh Đức
Đơn vị công tác: Viện Nhà ở và Công trình công cộng

7- Tên đề tài, dự án SNKT:

Điều tra, khảo sát, đánh gí giá trị kiến trúc nhà thờ công giáo Nam Bộ, Trung Bộ ⇓
Chủ nhiệm đề tài: ThS.KTS Đỗ Thị Thu Vân
Đơn vị công tác: Phòng Nghiên cứu lý luận phê bình và lịch sử kiến trúc

8- Tên đề tài, dự án SNKT:

Xác định các chỉ tiêu và tiêu chí quy hoạch, kiến trúc kiẻm soát xây dựng phát triển đối với công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử ⇓
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lý Văn Vinh
Đơn vị công tác: Phòng Nghiên cứu lý luận phê bình và lịch sử kiến trúc

Sach-dien-tu-BXD2020(chuan)   ThongtinKHCN1

DANH MỤC ĐẦU SÁCH NHIỆM VỤ KHCN, DỰ ÁN SNKT, TKĐH
Đầu sách năm 2016 Dự án SNKT năm 2014-2022
Đầu sách năm 2017 Dự án TKĐH năm 2011-2022
Đầu sách năm 2018 ĐA 1511 & BĐKH 2015-2022
Đầu sách năm 2019 Đề tài NCKH năm 2017-2019
Đầu sách năm 2020 Đề tài NCKH năm 2020-2022
Đầu sách năm 2021 Đề tài NCKH năm 2023-2025
Đầu sách năm 2022

Cập nhật theo văn bản số: 03/QLKHKT&DL ngày 20/04/2020 của Phòng QLKHKT và dữ liệu
Mọi thông tin liên quan đến “Đề tài – Sách” mà không được đăng tải xin liên hệ với:
$ Bộ phận Thư viện và lưu trữ dữ liệu