HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

DANH SÁCH CHI HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA

 

STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Đảng viên Năm vào hội Đơn vị công tác
1 Đỗ Thanh Tùng 1961 Nam x 2014  Viện Kiến trúc Quốc gia
2 Vũ Đình Thành 1977 Nam x  Viện Kiến trúc Quốc gia
3 Nguyễn Tất Thắng 1962 Nam x  Phòng QLKHKT và Dữ liệu
4 Phạm Thúy Loan 1974 Nữ x  Viện Kiến trúc Quốc gia
5 Vũ Văn Trường 1962 Nam x  Trung tâm tư vấn kiến trúc &ĐTXD
6 Lê Phong Lan 1970 Nữ x  Phòng NC Ứng dụng KHCN Kiến trúc
7 Đõ Thị Thu Vân 1974 Nữ x  Phòng NC LLPB&LS Kiến trúc
8 Trần Vũ Thắng 1985 Nam x   Trung tâm tư vấn kiến trúc &ĐTXD
9 Nguyễn Thành Long 1983 Nam x  Phòng NC LLPB&LS Kiến trúc

 

10 Đào Tiến Ngọc 1974 Nữ Đảng viên  Viện tiêu chuẩn và Thiết kế điển hình
11 Vũ Bích Trâm 1975 Nữ Đảng viên  Viện tiêu chuẩn và Thiết kế điển hình
12 Nguyễn Quốc Hoàng 1982 Nam Đảng viên  Phòng NC Ứng dụng KHCN Kiến trúc
13 Ngô Huy Hoàng 1976 Nam  Trung tâm tư vấn kiến trúc &ĐTXD
14 Hồ Phương Lê 1977 Nữ 2014  Trung tâm tư vấn kiến trúc &ĐTXD
15 Trần Kiên Trung 1984 Nam 2014  Trung tâm tư vấn kiến trúc &ĐTXD
16 Lê Gia Quân 1982 Nam  Trung tâm tư vấn kiến trúc &ĐTXD
17 Nguyễn Anh Tuấn 1967 Nam  Viện tiêu chuẩn và Thiết kế điển hình
18  Vũ Hoài Phong 1974 Nam  2005  Viện tiêu chuẩn và Thiết kế điển hình
 19  Trịnh Tuấn Sơn 1986 Nam  2021  Phòng NC Ứng dụng KHCN Kiến trúc
20 Kiều Tiến Trung 1981 Nam Đảng viên 2014 Trung tâm quy hoạch và thiết kế đô thị
21 Nguyễn Thành TRung 1981 Nam 2014 Trung tâm quy hoạch và thiết kế đô thị
22 Đào Thị Bích Thủy 1974 Nữ 2014 Phòng NC LLPB&LS Kiến trúc
23 Đặng Trần Hưng 1983 Đảng viên 2014 Phòng QLKHKT và Dữ liệu
24 Lê Mạnh Cường 1981 Nam 2014 Trung tâm bảo tồn và di sản kiến trúc
25 Phó Đức Việt 1980 Nam 2014 Trung tâm bảo tồn và di sản kiến trúc
26 Nguyễn Thành Trung 1981 Nam 2014 Trung tâm quy hoạch và thiết kế đô thị
27 Sầm Minh Đức 1984 Nam 2021  Phòng NC Ứng dụng KHCN Kiến trúc
28 Nguyễn Thùy Dung 1975 Nữ 2005 Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế
29 Kiều Tuấn Hùng 1983 Nam Đảng viên 2014 Viện tiêu chuẩn và Thiết kế điển hình