• THÔNG TIN TÒA SOẠN

    1.Chức năng, nhiệm vụ Tạp chí Kiến trúc Việt Nam là cơ quan ngôn luận về chuyên ngành kiến trúc của ngành Xây dựng trực thuộc Viện Kiến trúc quốc gia – Bộ Xây dựng. Tạp chí có chức  năng, nhiệm vụ: