CÁC MỐC THỜI GIAN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  • Ngày 26/7/1979: Chủ nhiệm Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước đã ra Quyết định số 59 UB/TCCB thành lập Viện Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây dựng, là cơ quan nghiên cứu kết hợp với quản lý về lĩnh vực tiêu chuẩn hoá và điển hình hoá của ngành Xây dựng.

 

  • Ngày 27/08/1985: Theo quyết định số 103UB/TCCB  đổi tên Viện Tiêu chuẩn hoá  và Điển hình hoá xây dựng thành Viện Tiêu chuẩn hoá và Thiết kế điển hình. Viện Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây dựng là tổ chức đầu mối về công tác Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá trong xây dựng đầu tiên trên phạm vi toàn quốc, kể từ ngày thống nhất đất nước (1975). Viện vừa có chức năng quản lý vừa có chức năng nghiên cứu.

 

  • Ngày 3/8/1988: Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 893/BXD-TCLĐ về việc chuyển và đổi tên Viện Tiêu chuẩn hoá và Thiết kế điển hình thuộc Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước trước đây thành Viện Tiêu chuẩn hoá Xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng.

 

  • Ngày 11/4/1996: Để xây dựng định hướng và phát triển chính sách kiến trúc, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ngô Xuân Lộc đã ký Quyết định số 414/BXD-TCLĐ hợp nhất Viện Tiêu chuẩn hóa xây dựng với Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội)  lấy tên là Viện Kiến trúc và Tiêu chuẩn hóa xây dựng.

 

  • Ngày 11/12/1996: Bộ trưởng Bộ Xây dưng có Quyết định số 1057/BXD-TCCB về việc chuyển và đổi tên Viện Kiến trúc và tiêu chuẩn hóa xây dựng thành Viện Nghiên cứu Kiến trúc (Thời kỳ 1996-2006)

 

  • Ngày 23/5/2007: Bộ trưởng Bộ Xây dưng có Quyết định số 787/BXD-TCCB  về việc đổi tên Viện Nghiên cứu kiến trúc thành Viện Nghiên cứu kiến trúc quốc gia.

 

  • Ngày 02/04/2008: Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 477/QĐ-BXD về việc chuyển tên thành Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn – Bộ Xây dựng trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Viện Nghiên cứu Kiến trúc quốc gia và Viện Quy hoạch đô thị – nông thôn quốc gia (Thời kỳ 2008-2013).

 

  • Ngày 9/10/2013: Viện Kiến trúc quốc gia – Bộ Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 995/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (trên cơ sở tổ chức lại Viện kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn).
======================*****======================