DCSVN-muon-nam

ĐẢNG ỦY VIỆN KIẾN TRÚC QUỐC GIA – BỘ XÂY DỰNG

(Nhiệm kỳ 2020-2025)

  • Đồng chí: Mai Thị Liên Hương
  • Sinh năm: 1968
  • Phó Giáo sư, Tiến sĩ, cao cấp lý luận chính trị
  • Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (12/2022)
  • Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia-Bộ Xây dựng

VanbancuaDU-captren    

SỐ HIỆU TRÍCH YẾU NGÀY BAN HÀNH HIỆU LỰC TẢI VỀ
Điều lệ Đảng Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam do (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011)  19/01/2011  19/01/2011 Xem / Download
 Quy định 47-QĐ/TW Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm 01/11/2011 01/11/2011   Xem / Download
Số 05/CT-TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  15/05/2016   15/05/2016  Xem / Download
Số 66-QĐ/TW Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng 06/02/2017  06/02/2017  Xem / Download
Số 35-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng  30/05/2019  30/05/2019 Xem / Download
Số 8141-CV/BTGTW Về việc trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025  24/02/2020  24/02/2020  Xem / Download
Kế hoach số 155-KH/ĐUK Kế hoạch của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương 10/10/2019 10/10/2019 Xem / Download 
 Số….HD/DU-VKTQG Hướng dẫn Đại hội Đảng bộ Viện Kiến trúc Quốc gia 01/03/2020 01/03/2020  Xem / Download 

TÀI LIỆU – VĂN BẢN – VĂN KIỆN: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

Truy cập: http://dukcqtw.dcs.vn/tai-lieu.aspx