Quy hoạch trung tâm thành phố Lào Cai Giai đoạn 2010- 2030(21/11/2016)

Công trình: Quy hoạch TP Lào Cai

Địa điểm: Thành phố Lào Cai

Năm thực hiện: 2009

Đơn vị thực hiện: Trung tâm TVKT và ĐTXD-Viện Kiến trúc Quốc gia

Chủ nhiệm: TS. KTS Vũ Văn Trường

4

bình luận