Quy hoạch chi tiết khu nhà ở gia đình quân đội K98 Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa(21/11/2016)

Công trình: Quy hoạch chi tiết khu nhà ở gia đình quân đổi K98 Nha Trang

Địa điểm: Nha Trang, Khánh Hòa

Năm thực hiện: 2017

Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiên cứu lịch sử kiến trúc

Viện Kiến trúc Quốc gia

up5

bình luận