Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên)(21/11/2016)

Công trình: Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ

Địa điểm: Thành phố Điện Biên

Năm thực hiện: 2009

Đơn vị thực hiện: Trung tâm TVKT và đầu tư xây dựng

Chủ nhiệm: TS. KTS Vũ Văn Trường

up8

bình luận