Tu bổ tôn tạo Cụm di tích Đình, Đền, Chùa Hội Phụ, Hà Nội(01/12/2016)

Công trình: Tu bổ tôn tạo Cụm di tích Đình, Đền, Chùa Hội Phụ

Địa điểm: Khu di tích Đình, Đền, Chùa Hội Phụ, Đông Hội,  Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Đơn vị thực hiện: Viện Kiến trúc Quốc gia

Chủ nhiệm: ThS.KTS Đỗ Thanh Tùng

53

bình luận