Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng(01/12/2016)

Công trình: Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, tỉnh Cao Bằng

Địa điểm: Khu đô thị mới Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Năm thực hiện và hoàn thành Tư vấn thiết kế: 2015

Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiên cứu LLPB&LSKT

Chủ nhiệm: ThS.KTS Nguyễn Thành Long

Tinh CaoBang1

Tinh CaoBang2

 

bình luận