Trung tâm hành chính, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế(08/08/2021)

Công trình: Trung tâm hành chính thành phố Huế

Địa điểm: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Năm thực hiện và hoàn thành thiết kế vấn đề: 2012

Thực hiện đơn vị: Viện Kiến trúc Quốc gia

Chủ nhiệm: TS.KTS Nguyễn Đình Toàn

66

bình luận