Công trình Trụ sở phòng họp Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam(30/11/2016)

Công trình: Trụ sở phòng họp Trung ương Đảng

Địa điểm: Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội

Năm thực hiện: 2002 – 2003

Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Kiến trúc

Chủ nhiệm: TS. KTS Nguyễn Đình Toàn

61-62

bình luận