Công trình Tổ hợp khách sạn, thương mại 30 Tầng Bắc Ninh(03/02/2021)

Công trình: Tổ hợp KS, thương mại 30 tầng

Địa điểm: Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Năm thực hiện và hoàn thành Tư vấn thiết kế: 2020

Chủ trì: TS. KTS Vũ Văn Trường

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tư vấn kiến trúc và Đầu tư Xây dựng

KSTM-BACNINH

bình luận