Tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội. Tuyển tập tư liệu phương Tây(25/06/2010)

TuLieuPhuongTay

Tư liệu được sắp xếp theo từng thời đoạn lịch sử và trên những bình diện khác nhau như quy hoạch và diện mạo đô thị, thành quách phố phường, các mặt đời sống kinh tế – văn hóa, chính sách của nhà cầm quyền phong kiến, thực dân,… Tuy nhiên. tuyển tập vẫn chưa được tập hợp hết mọi tư liệu được coi có giá trị nên ở phần phụ lục được sao chụp một số tư liệu gốc có thể giúp ích cho người đọc tìm hiểu chuyên sâu.

Nhóm tuyển dịch Nguyễn Thừa Hỷ
Mã sách 37-2010/VD 41

bình luận