Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể ở Thăng Long – Hà Nội(25/06/2010)

BaoTonPhatHuy

Cuốn sách là công trình nhằm các mục đích sau:
– Làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn kinh nghiệm bảo tồn phát huy giá trị của các di san văn hóa vật thể Thăng Long.
– Làm rõ giá trị di sản văn hóa vật thể Thăng Long- Hà Nội từ góc tiếp cận di sản văn hóa, bao hàm cả vật thể lẫn phi vật thể trong thời kỳ CHN – HĐH đất nước và hội nập quốc tế.
– Làm rõ những nguy cơ thách thức của công cuộc bảo tồn trong bối cảnh đô thị hóa; vại trò của chủ thể văn hóa trong công cuộc bảo tồn văn hóa Thăng Long.
– Đề xuất các giải pháp bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể tiêu biểu của Thăng Long.

Tác giả Nguyễn Chí Bền.
Mã sách 37-2010/VD 43

bình luận