Lấy ý kiến tập thể lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc về rà soát, bổ sung chức năng của Viện KTQG phù hợp với Dự thảo Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ mới BXD(21/02/2017)

Sáng 21/2, ti tr s Vin (389, Đi Cn, Ba Đình, Hà Ni), Vin KTQG đã tổ chức buổi làm việc ly ý kiến tp th lãnh đo Vin và các đơn v trực thuộc v vic rà soát, b sung chc năng ca Vin KTQG phù hp vi D tho Ngh đnh quy đnh chc năng nhim vca B Xây dng.

DEF_964111

Tham dự buổi làm việc, về phía lãnh đạo viện có sự tham dự của các Phó Viện trưởng Trần Đình Thái, Phó Viện trưởng Vũ Đình Thành, Phó Viện trưởng Đặng Tiên Phong cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc Viện. Viện trưởng Viện KTQG Đỗ Thanh Tùng đã hiện diện và chủ trì buổi làm việc.

Trên cơ sở Dự thảo Nghị định Quy định chức năng nhiệm vụ mới của Bộ Xây dựng thay thế cho Nghị định số 62/2013/NĐ – CP ngày 25/6/2013, tại buổi làm việc lần này, Viện Kiến trúc Quốc gia đã lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo Viện đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để đóng góp xây dựng hoàn thiện các chức năng nhiệm vụ của Viện trong thời gian tới. Đặc biệt, tập trung đánh giá tình hình thực hiện chức năng – nhiệm vụ – quyền hạn cơ cấu tổ chức của từng đơn vị trực thuộc Viện, xem xét hoàn thiện những chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Viện trong lĩnh vực kiến trúc trong các giai đoạn tới trên cơ sở phù hợp với các nội dung Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 62/2013/NĐ – CP ngày 25/6/2013.

Dự thảo Nghị định của Bộ Xây dựng thay thế Nghị định số 62/2013/NĐ – CP ngày 25/6/2013 sau khi được ban hành sẽ thay thế Nghị định số 62/2013/NĐ-CP, thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW, Quyết định số 2218/QĐ – TTg và Chỉ thị số 02/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy.

Các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc sẽ được tập hợp bằng văn bản để Viện trưởng xem xét báo cáo trình Bộ Xây dựng trong thời gian tới.

bình luận