Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành thông báo số 169/TB-TCHC(03/11/2021)

Ngày 03/11/2021, Phòng TCHC – Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo V/v Mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và Bồi dưỡng ngạch chuyên viên:

Đề nghị các đơn vị cử cán bộ đăng ký tham gia và lập danh sách gửi về Phòng TCHC trước ngày 05/11/2021

TB-169-TCHC-Pg1

bình luận