Viện Kiến trúc Quốc gia ban hành thông báo số 07/TB-QLKH(26/09/2022)

Ngày 23/09/2022, Viện Kiến trúc Quốc gia thông báo tới các đơn vị trực thuộc về việc góp ý dự thảo QCVN về An toàn cháy cho nhà và công trình;

Căn cứ chỉ đạo của Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiến trúc Quốc gia tại công văn số 4238/BXD-KHCN ngày 20/09/2022 của Bộ Xây dựng (File PDF dự thảo QCVN về an toàn cháy cho nhà và công trình được gửi E-Mail tới Trưởng các đơn vị)

TB-07-TB-QLKH-Pg1

Trân trọng thông báo tới các đơn vị!

bình luận