Thực hiện công văn số 1563/BXD-KHCN ngày 11 tháng năm 2021 của Bộ Xây dựng(13/05/2021)

Về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2022-2023 (đợt 2).

CV-BXD-1563-KHCN-Pg1

CV-BXD-1563-KHCN-Pg2

CV-BXD-1563-KHCN-Pg3

CV-BXD-1563-KHCN-Pg4

bình luận