Thực hiện công văn số 903 /BXD-KHCN ngày 18 tháng 03 năm 2022 của Bộ Xây dựng(22/03/2022)

Về việc đăng ký, đề xuất các dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Xây dụng.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi, Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng

Điện thoại: (0243) 976-0271, Di động: 0867 868 239

CV-903-BXD-Pg1

CV-903-BXD-Pg2

CV-903-BXD-Pg3

bình luận