Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên(08/06/2021)

Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức chương trình học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. TB-Hoctap-NghiquyetXIII

bình luận