Thông báo số 43/TB-BXD ngày 02 tháng 06 năm 2021(07/06/2021)

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh

TB-Chuky-TT-BuiHongMinh

bình luận