Thông báo số 32/TB-TCHC ngày 24 tháng 03 năm 2021 Về việc Đăng ký tham dự lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021(26/03/2021)

TB-32-TB-TCHC-Pg1

TB-32-TB-TCHC-Pg2

TB-32-TB-TCHC-Pg3

Đề nghị các đơn vị lập danh sách và nộp đúng thời hạn ./.

bình luận