Thông báo số 23/TB-HVCBXD ngày 25/03/2021 của Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị(07/04/2021)

Về việc Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật xây dựng mới năm 2021

(Nghị định 06/2021/NĐ-CP; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 14/8/2019 và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP)

TB-23-HVQLCBXD-pg1

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu tập huấn gửi danh sách đăng ký về Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị theo địa chỉ trên ./.

 

bình luận