Thông báo số 121/TB-TCHC về việc Tuyển sinh chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ tại Nhật Bản (kèm theo Thông báo 15/TB-CĐTBDCB của Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ)(26/11/2020)

TB121-PG1

TB15(121)-PG1

TB15(121)-PG2

TB15(121)-PG3

TB15(121)-PG4

 

 

bình luận