Thông báo số 01/TB-CHKTS VIAr về việc Thông báo nội dung hoạt động của Chi hội KTS Viện Kiến trúc Quốc gia(17/11/2020)

TB01-CHKTS-PG1

TB01-CHKTS-PG2

TB01-CHKTS-PG3

 

Trân trọng thông báo đến các đơn vị biết và thực hiện.

bình luận