Quyết định Giao diện tích sử dụng phòng làm việc tại 389 Đội Cấn(21/03/2016)

Căn cứ vào Quyết định số 995/QĐ – BXD ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Kiến trúc Quốc gia; Căn cứ vào Quyết định số 1458/QD – BXD ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Viện nhà ở và Công trình công cộng trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia; Căn cứ vào Quy chế sử dụng mặt bằng, phòng làm việc tại trụ sở Viện Kiến trúc Quốc gia. Quyết định:

Điều 1: Giao Viện Nhà ở và Công trình công cộng trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia sử dụng có thời hạn phòng làm việc tại: Tầng 1, tầng 2 nhà 02 tầng, địa chỉ 389 Đội Cấn, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội với tổng diện tích 346m2, tầng 2 là 260m2.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng, Giám đốc Viện Nhà ở và Công trình công cộng, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện chịu trách nhiệm thi hành./.

bình luận