Những thông tư quan trọng của Bộ Xây dựng trong Quý I/2016(01/04/2016)

Trong 03 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng đã ban hành một số thông tư quan trọng sau:

1. Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.
2. Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.
3. Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng .
4. Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
5. Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
6. Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng.
7. Thông  tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Hướng dẫn Hợp đồng thi công xây dựng công trình.
8. Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

bình luận