Dự án thiết kế kiến trúc “Trung tâm hành chính Bắc Hà, tỉnh Lào Cai(10/01/2022)

Tên dự án: Phương án thiết kế kiến trúc “Trung tâm hành chính Bắc Hà, tỉnh Lào Cai″.

Chủ nhiệm dự  án: TS.KTS Vũ Văn Trường

Nhóm thiết kế dự án: ThS.KTS Trần Vũ Thắng, KTS Lê Thảo

Năm hoàn thành dự  án: 2021

Đơn vị thực hiện dự án: Trung tâm Tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng – Viện Kiến trúc Quốc gia

PA-TKKT-TTHC BacHa (TTTVKT&ĐTXD)

Model

bình luận