Điều kiện tự nhiên và môi trường trong định hướng phát triển không gian Thủ đô Hà Nội(25/06/2010)

DieuKienTuNhien

Thông qua việc phân tích, đánh giá các sự kiện, các nhân vật tiêu biểu qua các thời kỳ, cố gắng làm sáng tỏ những đặc trưng, những giá trị tinh hoa, những bài học lịch sử sáng giá phản ánh bản chất và sự vận động có tính quy luật xuyên suốt 1000 năm Thăng Long – Hà Nội những di sản vô giá mà các thế hệ ông cha đã tích lũy, bồi đắp, trao truyền từ bao đời.

Chủ biên Nguyễn Xuân Sâm
Mã sách 37-2010/VD 42

bình luận