Công văn số 81-CV/ĐU ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy Bộ Xây dựng(10/04/2021)

V/v triển khai hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2021 của Đảng ủy Bộ Xây dựng – Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương:

CV81-73-DUBXD-Pg2

CV81-73-DUBXD-Pg1

Nội dung hướng dẫn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử:  http://dukcqtw.dcs.vn/tai-lieu.aspx

 

bình luận