Công văn số 621/PTĐT-CL về việc lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 52-NQ-TW ngày 27/09/2020 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 50-NQ-CP ngày 17/04/2020 của Chính phủ(17/12/2020)

CV-621-CPTĐT-CL-Pg1

bình luận