Công văn số 5835/BXD-GĐ về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia giai đoạn (2012-1025) kèm theo là công văn số 2528/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học công nghệ(14/12/2020)

CV-5835-BXD-pg1

CV-5835-2528-BXD-KHCN-pg1

CV-5835-2528-BXD-KHCN-pg2

bình luận