Công văn đến sô 404 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Vụ Quy hoạch kiến trúc – Bộ Xây dựng(01/11/2021)

Về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

CV-4362-BXD-KHCN-2

bình luận