Bộ Xây dựng ban hành thông tư 07 ngày 30 tháng 6 năm 2021(30/07/2021)

Ngày 30/6/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07 / TT – BXD về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 02/2016 TT-BXD ngày 30/6/2016 and Thông tư số 02/2016 / TT – BXD ngày 15/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

 

Xem chi tiết tại đây: Thông tư số 07/2021 / TT-BXD

 

 

 

 

bình luận