TRUNG TÂM KỸ THUẬT HẠ TẦNG VÀ KHẢO SÁT, KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

Tầng 4, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Điện thoại: (024) 37674881 (122)

Giám đốc: ThS. KSXD Nguyễn Đăng Khoa

Anh-Cuong

Phó Giám đốc: ThS. QTNL Nguyễn Mạnh Cường

PGD-VuTrongHoan

Phó Giám đốc: ThS. KS Vũ Trọng Hoan

I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Lập và trình Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia kế hoạch 5 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Trung tâm.

2. Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực hạ tầng và môi trường.

3. Tổ chức nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực hạ tầng và kiểm định xây dựng, về: chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị Việt Nam, phát triển các vùng đặc thù, các trục hành lang kinh tế – đô thị, các khu kinh tếđô thị cửa khẩu quốc gia, quốc tế, các công tác về môi trường đô thị, đánh giá tácđộng môi trường; biến đổi khí hậu, ứng phó thiên tai, kiểm định xây dựng, bao gồm:

3.1.Xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn và tổ chức thực hiện các công tác về kỹ thuật hạ tầng: Công nghệ cấp thoát nước, công nghệ xử lý chất thải; hệ thống cấpđiện và chiếu sáng đô thị; công nghệ xử lý trong nghĩa trang; hệ thống trang thiết bị kỹ thuật trong công trình (cấpđiện, thang máy, thông gióvàđiều hòa không khí, cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy);

3.2.Cácđề tài, dựán nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng có liên quan đến quản lý, phát triển hệ thống kỹ thuật hạ tầng và kiểm định xây dựng;

3.3.Nghiên cứu ứng dụng, tổ chức mạng lưới, không gian về hạ tầng kỹ thuật cho các khu trung tâm, ô phố, các tuyến phố chính, các trục không gian chính, quảng trường lớn, không gian cây xanh, mặt nước và các điểm nhấn trong đô thị; quy hoạch định hướng về hạ tầng kỹ thuật;

4. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý Nhà nước, quản lý ngành trong lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị; nghiên cứu xây dựng các hướng dẫn, quy định về quản lý phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; nghiên cứu môi trường phát triển bền vững trong các hoạt động xây dựng.

5. Nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, thực hiện và tổ chức thực hiện công tác đo lường, kiểm định xây dựng và thiết bị, kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện và công trình xây dựng.

6. Phối hợp, tham gia đề xuất và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng hàng năm.

7. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn và dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, bao gồm:

7.1.Lập quy hoạch chuyên ngành xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị, kiến trúc cảnh quan;

7.2.Thí nghiệm, kiểm định, giám định, định giá, giám sát, chất lượng công trình xây dựng; tư vấnđánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực xây dựng;

7.3.Khảo sát chuyên ngành xây dựng (địa hình, địa chất công trình, môi trường…), kiểm định, giám định, định giá, đánh giá chất lượng, thực hiện phân tích và thí nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường;

7.4.Tư vấn đầu tư; tư vấn lập dự án và thiết kế xây dựng; tư vấn thẩm tra dựán đầu tư, thiết kế kỹ thuật và kỹ thuật thi công, tổng dự toán; thẩm tra hồ sơ mời thầu và quyết toán các công trình xây dựng: dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật, thông gió, điều hòa không khí, cấp nhiệt, đánh giá tác động môi trường; tư vấn mời thầu, giám sát thi công các công trình xây dựng; 7.5.Tư vấn mời thầu và đấu thầu; tư vấn quản lý dự án; tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình của các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; kiểm định chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng và các công trình xây dựng; lập báo cáo đánh giá tácđộng trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và môi trường;

8. Tổ chức thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo; thi công trong lĩnh vực hạ tầng, môi trường và các công trình xây dựng.

9. Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để triển khai các ứng dụng công nghệ trong xây dựng; các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm được giao.

10. Tổ chức xây dựng thực nghiệm; tư vấn, tiếp nhận, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới trong thiết kế, thi công xây dựng lĩnh vực hạ tầng và khảo sát, kiểm định xây dựng.

11. Quản lý, đầu tư và vận hành Phòng thí nghiệm LAS chuyên ngành xây dựng.

12. Tham gia phối hợp theo yêu cầu của Viện thực hiện một số công việc:

12.1.  Lập kế hoạch và thực hiện các công tác khảo sát, thành lập các bản đồ địa hình phục vụ công tác nghiên cứu, quy hoạch xây dựng;

12.2.  Lập các dự án cắm mốc theo quy hoạch, xây dựng quy chế cắm mốc và tổ chức thi công theo nhiệm vụ đã được phê duyệt; 12.3.  Kiểm tra đánh giá chất lượng các loại bản đồ do các đơn vị khác thực hiện phục vụ công tác nghiên cứu quy hoạch của Viện trên phạm vi toàn quốc.

13. Tổ chức sản xuất và thực hiện xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, vật liệu, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ trong lĩnh vực khảo sát, kiểm định xây dựng; hạ tầng và môi trường.

14. Tổ chức kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng các sản phẩm tư vấn, nghiên cứu khoa học theo phân cấp quản lý và quy chế của Viện.

15. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia để đào tạo nâng cao năng lực, phổ biến thông tin về khoa học công nghệ trong lĩnh vực khảo sát, kiểm định xây dựng, hạ tầng và môi trường.

16. Được ký các hợp đồng kinh tế về tư vấn có giá trị dưới 3.000.000.000VNĐ (ba tỷ đồng); Hợp đồng kinh tế về thi công các công trình có giá trị dưới 10.000.000.000 VNĐ (mười tỷ đồng). Đối với các hợp đồng kinh tế về tư vấn, thi công có giá trị lớn hơn thì phải được ủy quyền của Viện trưởng.

17. Được sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Viện Kiến trúc Quốc gia.

18. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Trung tâm theo quy định của Viện.

19. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ trên Website của Viện.

20. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chếđộ tiền lương và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc Quốc gia.

21. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Viện Kiến trúc Quốc gia.

22. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Các đơn vị trực thuộc:

–  Phòng tổng hợp

–  Phòng nghiên cứu, quản lý khoa học kỹ thuật –  Phòng LAS-XD và kiểm định xây dựng

–  Xưởng khảo sát xây dựng

–  Xưởng tư vấn quản lý dự án, giám sát và thi công

–  Xưởng thiết kế kiến trúc và dịch vụ tư vấn

–  Xưởng thiết kế kết cấu và dịch vụ tư vấn

–  Xưởng thiết kế cơ điện và hạ tầng kỹ thuật Phòng chức năng và các xưởng chuyên ngành trực thuộc Trung tâm có cấp trưởng, một số cấp phó và các viên chức, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ. Việc thành lập, tổ chức, giải thể phòng chức năng và các xưởng chuyên ngành trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm đề xuất để trình Viện trưởng xem xét và quyết định.

2. Lãnh đạo Trung tâm:

2.1. Trung tâm Kỹ thuật hạ tầng và khảo sát, kiểm định xây dựng có Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng do Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật;

2.2. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;

2.3. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm, Giám đốc có trách nhiệm lập kế hoạch công tác, xác định nhu cầu biên chế của Trung tâm cho từng giai đoạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế khác của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi đơn vịtrực thuộc, cá nhân lãnhđạotrong Trung tâm và báo cáo Viện trưởng; chỉđạo, quản lý các hoạt động của Trung tâm bảođảm hiệu quả vàđúng các quy định của pháp luật;

2.4. Trưởng, Phó phòng chức năng và các xưởng chuyên ngành trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm đề xuất để trình Viện trưởng xem xét và quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng, pháp luật và phân cấp của Viện.

III. CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN:

1. Một số công trình tiêu biểu

+ Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam. Tổng mức đầu tư của dự án: 500 tỷ đồng

+ Sở chỉ huy Binh chủng công binh 445 Đội Cấn – Hà Nội. Tổng mức đầu tư của dự án: 120 tỷ đồng

+ Nhà ở công vụ cơ quan Bộ Tư lệnh Công binh. Tổng mức đầu tư của dự án: 100 tỷ đồng

+ Dự án: Đầu tư xây dựng chung cư thương mại khu đất hỗn hợp HH-1 thuộc khu số 1. Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang.Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư 379. Tổng mức đầu tư của dự án: 450 tỷ đồng

+ Biểu tượng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng Ngoài ra Trung tâm còn thực hiện nhiều dự án mang ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn như: Dự án nâng cấp Dự án tu bổ và nâng cấp hệ thống HT KTCS Khu di tích Chủ tịch HCM tại Phủ Chủ Tịch…

+ Dự án Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Sông Công II (giai đoạn 2) thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư 3.700 tỷ đồng

+ Dự án Nhà ở xã hội thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư: 1.361 tỷ đồng

2. Các đối tác thường xuyên của Trung tâm

Trong hoạt động, trung tâm luôn đề cao chất lượng công việc, tiến độ nên đã tạo được uy tín đối với các Chủ đầu tư. Các chủ đầu tư truyền thống của trung tâm bao gồm:

+ Bộ Xây dựng: Viện Kiến trúc Quốc gia

+ Bộ Quốc Phòng: Cục Quân Huấn – Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị, Học viện Hậu Cần, Bộ Tư lệnh Công Binh, Bộ tư lệnh Tăng Thiết Giáp, Cục tác chiến điện tử – BTTM, Lữ đoàn 229, Binh đoàn 15,..

+ Bộ Công An: Bộ Tư Lệnh Cảnh vệ, Công An thành phố Hà Nội

+ Khu di tích Chủ tịch Hồ chí minh tại Phủ Chủ tịch

+ UBND huyện Gia Lâm

+ Cảng vụ Hàng Không miền Bắc

+ Công ty Cổ phần Dược Phẩm Nam Hà

+ Công ty cổ phần đầu tư 379 Một số hình ảnh công trình

+ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu

 

Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở nghiên cứu khoa học Viện Kiến trúc Quốc gia (Phương án 1)

Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở nghiên cứu khoa học Viện Kiến trúc Quốc gia (Phương án 1)

Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở nghiên cứu khoa học Viện Kiến trúc Quốc gia (Phương án 2)

Dự án: Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cơ sở nghiên cứu khoa học Viện Kiến trúc Quốc gia (Phương án 2)

phoicanh

Phương án kiến trúc nhà ở xã hội tỉnh Bắc Giang

Công trình: Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam Tổng mức đầu tư của dự án: 500 tỷ đồng Thời gian thực hiện: 2015

Công trình: Trung tâm hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam
Tổng mức đầu tư của dự án: 500 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2015

TVKT30

Công trình Trung tâm hành động Bom Mìn Quốc gia

Sở chỉ huy Binh chủng công binh 445 Đội Cấn – Hà Nội

Sở chỉ huy Binh chủng công binh 445 Đội Cấn – Hà Nội

Biểu tượng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (phối cảnh thiết kế)

Biểu tượng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (phối cảnh thiết kế)

Biểu tượng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (ảnh thi công thực tế)

Biểu tượng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (ảnh thi công thực tế)

Công trình: Nhà ở công vụ cơ quan Bộ Tư lệnh Công binh Tổng mức đầu tư của dự án: 100 tỷ đồng Thời gian thực hiện: 2015

Công trình: Nhà ở công vụ cơ quan Bộ Tư lệnh Công binh
Tổng mức đầu tư của dự án: 100 tỷ đồng
Thời gian thực hiện: 2015

Dự án: Đầu tư xây dựng chung cư thương mại khu đất hỗn hợp HH-1 thuộc khu số 1. Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư 379 Tổng mức đầu tư của dự án: 450 tỷ đồng

Dự án: Đầu tư xây dựng chung cư thương mại khu đất hỗn hợp HH-1 thuộc khu số 1. Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư 379
Tổng mức đầu tư của dự án: 450 tỷ đồng

Trường THCS Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội

Trường THCS Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội

NOXH-QN

Dự án Nhà ở xã hội thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tổng mức đầu tư: 1.361.000.000.000 đồng

 

 

===============================

CÁC TRUNG TÂM – VIỆN TRỰC THUỘC

Trung tâm Tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng

Trung tâm Bảo tồn di tích và di sản kiến trúc

Trung tâm Quy hoạch và thiết kế đô thị

Trung tâm Kiến trúc, quy hoạch nông thôn

Trung tâm Thi công kiến trúc – Mỹ thuật

Trung tâm Kỹ thuật hạ tầng và khảo sát, kiểm định xây dựng

Trung tâm Kiến trúc miền Trung

Phân viện Kiến trúc miền Nam

Viện Nhà ở và công trình công cộng

Viện Nghiên cứu tiêu chuẩn và thiết kế điển hình hóa xây dựng