Viện Nghiên cứu tiêu chuẩn và thiết kế điển hình hóa xây dựng

Tầng 3, Số 389 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Trưởng phòng: TS.KTS Đào Thị Tiến Ngọc

Giám đốc: TS.KTS Đào Thị Tiến Ngọc

Phó Giám đốc: Ths. KTS. Kiều Tuấn Hùng

Phó Giám đốc: ThS. KTS. Kiều Tuấn Hùng

Phó Giám đốc: ThS.KTS Nguyễn Bảo Sơn

Phó Giám đốc: ThS.KTS Nguyễn Bảo Sơn

NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN:

1. Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận về tiêu chuẩn hóa xây dựng.

2. Nghiên cứu và và tổ chức nghiên cứu biên soạn các tiêu chuẩn, quy chuẩn thuộc những vấn đề chung trong xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực kiến trúc – quy hoạch.

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực quản lý ngành; nghiên cứu đề xuất đối tượng và nội dung tiêu chuẩn hoá xây dựng.

4. Đề xuất danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn cần xây dựng mới, soát xét hàng năm; xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ dài hạn và ngắn hạn về công tác tiêu chuẩn hoá xây dựng; tham gia các ban chuyên ngành và các ban kỹ thuật tiêu chuẩn.

5. Thực hiện công tác phổ biến, tập huấn, trả lời các văn bản và yêu cầu của các địa phương, tổ chức, cá nhân về việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn.

6.  Lưu trữ, thống kê hàng năm các tư liệu quy chuẩn, tiêu chuẩn hoá xây dựng.

7. Tham gia công tác đào tạo và hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về lĩnh vực tiêu chuẩn hoá xây dựng.

8. Thực hiện các dịch vụ tư vấn về tiêu chuẩn hoá xây dựng, tiếp nhận các ý kiến phản hồi về áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn.

9. Tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực tiêu chuẩn hoá xây dựng trong nước và quốc tế.

10. Thống kê, báo cáo các mặt hoạt động của Phòng theo quy định của Viện.

11. Cung cấp thông tin về hoạt động của đơn vị theo định kỳ hàng tháng trên Website của Viện.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

CÔNG VIỆC ĐANG TRIỂN KHAI

–  Hoàn chỉnh QCVN 17 : 2013/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện quảng cáo ngoài trời và đã được Bộ Xây dựng ban hành.

–  Hoàn chỉnh dự thảo trình Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ  TCVN    : 2013 – Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế.

–  Triển khai biên soạn Dự thảo 1 các tiêu chuẩn: Thiết kế môi trường xây dựng – Môi trường bên trong – Nguyên tắc chung (Chấp nhận ISO 16813:2006); Thiết kế môi trường xây dựng – Hiệu quả năng lượng – Thuật ngữ (Chấp nhận ISO 16818:2008); Hiệu quả năng lượng của tòa nhà – Tính toán sử dụng năng lượng cho khu vực sưởi ấm và làm mát  (Chấp nhận ISO 13790:2008); Hiệu quả năng lượng của việc bố trí hệ thống cửa trong nhà ở – Trình tự tính toán  (Chấp nhận ISO 18292:2011); Thiết kế môi trường xây dựng – Hướng dẫn đánh giá sử dụng năng lượng có hiệu quả trong công trình xây dựng mới (Chấp nhận ISO 16813:2006); Nhà ở cho người có thu nhập thấp – Tiêu chuẩn thiết kế; Viện dưỡng lão – Tiêu chuẩn thiết kế; Tiêu chuẩn về bản vẽ tổng mặt bằng; Các thuật ngữ cơ bản trong quy hoạch đô thị; Giải pháp mặt bằng kiến trúc nhà ở căn hộ – Tiêu chuẩn thiết kế.

–  Hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu 02 đề tài nghiên cứu KHCN&MT năm 2012: Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực xây dựng nhà ở và các công trình công cộng đến năm 2030 và Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và các vấn đề về tiêu chuẩn hóa ngành xây dựng đến năm 2030 trình Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sỏ.

–  Hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu Dự án SNKT Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chuẩn Việt Nam, các tiêu chuẩn về quy hoạch nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trình Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở.

–  Triển khai biên soạn dự thảo hướng dẫn thực hiện QCVN 03 : 2012 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

–  Hoàn chỉnh dự thảo QCVN 04-5:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở và công trình công cộng – Công trình giáo dục. Đang xin ý kiến các bộ ngành để chuẩn bị ban hành.

–  Hoàn chỉnh dự thảo QCVN 04-5:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở và công trình công cộng – Bệnh viện đa khoa. Đang xin ý kiến các bộ ngành để chuẩn bị ban hành.

–  Hoàn chỉnh dự thảo TCVN … 2014 – Viện dưỡng lão – Tiêu chuẩn thiết kế. Đang xin ý kiến chuyên gia.

–  Hoàn chỉnh dự thảo TCVN … 2014 – Nhà ở cho người có thu nhập thấp – Tiêu chuẩn thiết kế. Đang xin ý kiến chuyên gia.

Các hình thức đã được khen thưởng:

–  Năm 2011: Bằng khen của Bộ trưởng – Quyết định số 189/QĐ-BXD ngày 02/03/2012.

–  Năm 2012: Tập thể lao động xuất sắc – Quyết định số 517/QĐ-BXD ngày 24/5/2013.