Bộ Xây dựng thực hiện phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng(15/07/2010)

Ngày 10/7, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết: Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021”, đồng thời nghiêm túc triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Bộ Xây dựng đã luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bộ, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Một trong những mục tiêu quan trọng là xây dựng hành lang pháp lý, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, huy động được nguồn vốn trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội.

Trên cơ sở các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã chủ động, khẩn trương chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và đưa vào Chương trình công tác hàng năm của toàn Ngành, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện.

Bộ Xây dựng luôn coi trọng xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Bộ, trong những văn bản này Bộ cũng quán triệt đưa các nội dung liên quan đến phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo hướng phân cấp mạnh hơn, làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành. Đồng thời đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Công tác phòng, chống tham nhũng luôn đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, đồng thời cần tới sự ủng hộ của toàn thể nhân dân trong tổ chức triển khai thực hiện. Kết quả phòng, chống tham nhũng trong thời thời gian qua cho thấy đã từng bước kiềm chế, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, tạo được hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đối với Đảng.

Thứ trưởng cho rằng với quyết tâm chính trị, ý thức thực hiện tốt pháp luật các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ sẽ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và từng bước loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong mọi hoạt động của Bộ; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thực, công tâm, liêm khiết và chuyên nghiệp; hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ Bộ đã đặt ra.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị theo dõi, lắng nghe và tích cực trao đổi, thảo luận để có thể hiểu rõ, nắm chắc, lĩnh hội tốt nhất những nội dung được các đồng chí Chuyên gia giới thiệu, truyền đạt, để tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến tại đơn vị mình theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Phí Ngọc Tuyển – Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ giới thiệu về các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về việc quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; những nội dung cơ bản và một số điểm mới trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; quan điểm và nguyên tắc xây dựng Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

bình luận