Bộ Xây dựng ban hành thông tư 05/TT-BXD ngày 30 tháng 06 năm 2021(12/07/2021)

Thông tư  05/2021/TT-BXD về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành:

TT-05-2021-QCVN-BXD-pg1

 

 

 

TT-05-2021-QCVN-BXD-pg2

 

TT-05-2021-QCVN-BXD-pg3

 

TT-05-2021-QCVN-BXD-pg4

 

 

TT-05-2021-QCVN-BXD-pg5

bình luận