Bộ Xây dựng ban hành QCVN 04:2021/BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021(12/07/2021)

Thông tư 03/2021/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn quốc gia về Nhà chung cư:

TT-03-2021-QCVN-BXD-pg1

 

Thông tư 03/2021/TT-BXD. Xem chi tiết tại đây

bình luận