Bộ Xây dưng ban hành QCVN 01:2021/BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021(12/07/2021)

Thông tư 01/2021/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng:

TT-01-2021-QCVN-BXD-pg1

Thông tư 01/2021/TT-BXD. Xem chi tiết tại đây

 

bình luận