Bảo tồn tôn tạo khu di tích Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội(01/12/2016)

Công trình: Bảo tồn tôn tạo Di tích Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội

Địa điểm: Khu di tích Cổ Loa, Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Đơn vị thực hiện: Viện Kiến trúc Quốc gia

Chủ nhiệm: ThS.KTS Đỗ Thanh Tùng

54

bình luận