Bảo tồn tôn tạo Di tích lịch sử chùa Yên Nhân, Hà Nội(01/12/2016)

Công trình: Bảo tồn tôn tạo Di tích lịch sử chùa Yên Nhân, Hà Nội

Địa điểm: Khu di tích lịch sử, Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Đơn vị thực hiện: Viện Kiến trúc Quốc gia

Chủ nhiệm: ThS.KTS Đỗ Thanh Tùng

57

bình luận