Bảo tồn tôn tạo Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc(01/12/2016)

Công trình: Bảo tồn tôn tạo Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc

Địa điểm: Khu di tích Đền Thượng, Tây Thiên, Vĩnh Phúc

Đơn vị thực hiện: Viện Kiến trúc Quốc gia

Chủ nhiệm: ThS.KTS Đỗ Thanh Tùng


58

bình luận